DOMOVO NÁSPROJEKTYCHYSTÁMEFOTKYVIDEAFÓRUMROK V MŠNA MAPE
Aktuality:


Trieda Malých mravčekov už otvorila svoju náruč...tak nech sa vám u nás páči milé deti, priatelia...


© 2016 itbam.sk

‚‚Máme srdce na dlani‘‘
Ľubka Bamburová
Yasminka Muchová

Naša materská škola

 

je alokovaným pracoviskom ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne a sídli v budove
rodinného typu. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom predškolského veku v dvoch triedach
v súlade so Školským vzdelávacím programom: Kľúč k šťastnému detstvu.

 

Orientáciou a cieľom našej MŠ je výchova dobrým slovom a príkladom, ťažiskom je aktivita a šťastie
detí, radosť z pobytu, vytváranie priateľských vzťahov dôvery, partnerstva a spolupráce s rodinou.
Zastrešujeme sociálnu potrebu detí na spoločenský kontakt s rovesníkmi, rozvíjame všetky stránky
školskej pripravenosti, rozširujeme poznatkový systém detí, dbáme o zdravý a správny
psychosomatický vývin detí, ako aj o rozvoj samostatnosti a zodpovednosti.

 

Snahou a našim želaním je vytvoriť denne deťom pútavé, radostné, tvorivé, podnetné a estetické
prostredie, aby boli šťastné a mali možnosť naplniť svoje túžby a najmä, aby nikdy nezabudli, aké
krásne bolo byť dieťaťom.

 

Vízia MŠ: „ Šťastné a múdre deti nech sú šťastím rodičov a darom našej školy.“

 

Blahoželáme:
Október
K narodeninám prajeme všetko najlepšie našej Lucke a k meninám blahoželáme Eliške a Terezke.


November
Zo srdiečka blahoželáme našim narodeninovým oslávencom - mravčekom: Eliške a Ameli. Svoje meniny bude s nami oslavovať Katka a naši traja Martinkovia. Gratulujeme!